KENNISGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING AAN KANDIDATEN EN POTENTIËLE WERKNEMERS, OPDRACHTNEMERS & UITZENDKRACHTEN

Wat is het doel van dit document?

RCCS ("ons", "wij" of "we") is een "verwerkingsverantwoordelijke". Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de beslissing hoe wij persoonsgegevens over u bewaren en gebruiken. U bent naar dit document doorverwezen ter kennisgeving inzake gegevensbescherming omdat u naar een baan solliciteert bij een van onze groepsmaatschappijen (als werknemer, uitzendkracht of opdrachtnemer). Hierin wordt aangegeven hoe uw persoonsgegevens gebruikt zullen worden, namelijk voor de doeleinden van de wervingsactie, en hoe lang deze doorgaans bewaard zullen worden. Het geeft u bepaalde informatie die moet worden verschaft uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (AVG).

Gegevensbeschermingsbeginselen

Wij zullen voldoen aan wetgeving en beginselen inzake gegevensbescherming, wat inhoudt dat uw gegevens:

 • Rechtmatig, eerlijk en op een transparantie manier gebruikt zullen worden.
 • Slechts verzameld zullen worden voor geldige doelen die wij u duidelijk hebben uitgelegd en niet op enige manier hebben gebruikt die onverenigbaar is met die doelen.
 • Relevant zijn voor de doelen waar wij u over hebben verteld en uitsluitend tot die doelen beperkt zijn.
 • Nauwkeurig zijn en up-to-date worden gehouden.
 • Alleen zo lang als nodig is worden bewaard voor de doelen waarover wij u hebben verteld.
 • Veilig worden bewaard.

Het soort gegevens dat wij over u bewaren

 • In verband met uw sollicitatie naar een baan bij ons, zullen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens over u verzamelen, opslaan en gebruiken:
 • De informatie die u ons hebt verstrekt in uw curriculum vitae en begeleidende brief.
 • De informatie die u hebt verstrekt op ons sollicitatieformulier, waaronder naam, titel, adres, telefoonnummer, persoonlijk e-mailadres, geboortedatum, geslacht, arbeidsverleden, kwalificaties.
 • Alle informatie die u ons hebt verstrekt tijdens een sollicitatiegesprek.
 • We kunnen ook de volgende "speciale categorieën" van meer gevoelige persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, waaronder informatie over uw ras of etniciteit of informatie over uw gezondheid.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

We verzamelen persoonsgegevens over kandidaten vanuit de volgende bronnen:
 • U, de kandidaat.
 • Ons wervingsbureau.
 • De door u genoemde referenties.

Hoe we de informatie over u gebruiken

We gebruiken de persoonsgegevens die we over u verzamelen om:
 • Uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor de functie te beoordelen.
 • Waar van toepassing achtergrond- en referentiecontroles uit te voeren.
 • Met u te communiceren over de selectieprocedure.
 • Een administratie bij te houden van onze selectieprocedures.
 • Te voldoen aan vereisten op grond van wet- en regelgeving.

De verwerking van persoonsgegevens dient onze gerechtvaardigde belangen: wij hebben uw persoonsgegevens nodig om te helpen bepalen of we u willen aanstellen voor de vacante positie en of we een overeenkomst met u willen sluiten.

Na het ontvangen van uw cv en/of begeleidende brief of uw sollicitatieformulier, verwerken we deze informatie om te beslissen of u aan de basisvereisten voldoet om op de shortlist voor de functie te worden geplaatst. Als dat het geval is, beslissen we of uw sollicitatie sterk genoeg is om u voor een sollicitatiegesprek uit te nodigen. Als we besluiten u op te roepen voor een sollicitatiegesprek, gebruiken we de informatie die u ons tijdens het sollicitatiegesprek verstrekt om te bepalen of we u de functie aanbieden. Als we besluiten om u de functie aan te bieden, kunnen we vervolgens referenties opvragen en/of andere controles uitvoeren voordat we uw aanstelling bevestigen.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Als u gegevens die noodzakelijk zijn voor ons om uw sollicitatie in overweging te nemen (zoals bewijs van kwalificaties of arbeidsverleden) niet op ons verzoek verstrekt, zullen we niet in staat zijn uw sollicitatie met succes te verwerken. Als we voor een functie bijvoorbeeld opleidingscertificaten of referenties verlangen en u verstrekt ons de betreffende gegevens niet, dan zullen we niet in staat zijn uw sollicitatie in verdere behandeling te nemen.

Hoe we bijzondere persoonsgegevens gebruiken

We kunnen uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken op de volgende manieren:
 • Informatie over uw arbeidsongeschiktheidsstatus gebruiken we om te beoordelen of het nodig is dat we gepaste aanpassingen verschaffen in de selectieprocedure, bijvoorbeeld of er aanpassingen moeten worden aangebracht tijdens een test of sollicitatiegesprek.
 • We kunnen informatie over uw ras of etnische afkomst gebruiken om gelijke kansen te verzekeren.

Informatie over strafrechtelijke veroordelingen

We voorzien niet dat we informatie over strafrechtelijke veroordelingen zullen verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u hebben worden niet uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming genomen.

Gegevens delen

Waarom zou u mijn persoonsgegevens met derden delen?

We zullen uw persoonsgegevens slechts delen met de volgende derden ten behoeve van de verwerking van uw sollicitatie: ons wervingsbureau (indien van toepassing) of andere bedrijven binnen de RCCS groep. Al onze derden-dienstverleners en andere entiteiten in de groep zijn verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens overeenkomstig onze beleidslijnen te beschermen. We staan derden-dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. We staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te gebruiken.

Gegevensbeveiliging

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, door niet-bevoegde personen worden gebruikt of gewijzigd, aan niet-bevoegde personen worden vrijgegeven of dat er op een ongeoorloofde manier toegang toe wordt verkregen. Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, agenten, opdrachtnemers en andere derde partijen voor wie die toegang om zakelijke redenen noodzakelijk is. Zij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken op onze instructies, en zijn verplicht tot geheimhouding. U kunt details over deze maatregelen opvragen bij uw HR-contactpersoon.

We hebben procedures opgesteld voor de aanpak van vermoedelijke inbreuken op gegevensbescherming en zullen u en de toepasselijke toezichthouder over een vermoedelijke inbreuk inlichten wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Gegevensopslag

Hoe lang gebruikt u mijn gegevens?

We zullen uw persoonsgegevens bewaren voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf het moment dat wij u onze beslissing om u al dan niet aan te stellen hebben medegedeeld. We bewaren uw persoonsgegevens voor deze periode zodat we in het geval van een rechtsvordering kunnen aantonen dat we ons niet schuldig hebben gemaakt aan discriminatie van kandidaten op verboden gronden en dat we de selectieprocedure op een eerlijke en transparante manier hebben uitgevoerd. Na deze periode zullen wij uw persoonsgegevens op een veilige manier vernietigen, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Als we uw persoonsgegevens in ons dossier willen bewaren op grond van het feit dat zich in de toekomst een verdere mogelijkheid kan voordoen en we u daarvoor in aanmerking wensen te nemen, zullen wij u in een separaat schrijven aangeven dat wij uw persoonsgegevens op die basis voor een vaste periode willen bewaren. Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk kenbaar maken en zullen wij uw gegevens vernietigen.

Rechten op toegang, correctie, wissing en beperking

Uw rechten in verband met persoonsgegevens

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het wettelijk recht om:

 • Inzage te verzoeken van uw persoonsgegevens (ook wel bekend als een "inzageverzoek van een betrokkene"). Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • Rectificatie te verzoeken van de persoonsgegevens die we van u bewaren. Dit stelt u in staat eventuele incomplete of onjuiste informatie die wij van u bewaren te laten corrigeren.
 • Wissing te verzoeken van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen om persoonsgegevens te wissen of verwijderen wanneer er geen goede reden voor ons is om door te gaan met de verwerking. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen wanneer u uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder) hebt uitgeoefend.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en u op grond van uw specifieke situatie bezwaar wilt maken tegen de verwerking. U hebt ook het recht bezwaar te maken wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.
 • Te verzoeken tot beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om het verwerken van uw persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld wanneer u wilt dat wij de correctheid van die gegevens of de grondslag voor verwerking beoordelen.
 • Te verzoeken tot overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij.
 • Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, verifiëren, corrigeren of wissen, bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, of een kopie van uw persoonsgegevens aan een andere partij wilt laten overdragen, neemt u dan contact op met uw H.R contacpersoon.

Contactgegevens verantwoordelijke

Als u vragen hebt over deze kennisgeving inzake gegevensbescherming of hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met uw HR-contactpersoon. U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens de Nederlandse autoriteit voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens.